Browse by Family : Loasaceae

 
Scientific name
Zapotec
Spanish
Mentzelia aspera L.
Mentzelia aspera L.
pega pega