bidxi mulla'

Description

Common Names:
Zapotec
bidxi mulla'
Spanish
Audio:
Description:
Cactus that reaches a height of 2 meters and produces a tube-shaped brown and white flower. The edible fruit is eaten by birds as well as humans. When mature, the fruit opens up, showing off its red interior. When eaten, the red color alters the color of the urine.
Habitat:
Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado. Selva baja caducifolia. Aprovechamiento de madera. Selva baja caducifolia. Donde sacaron material para la autopista.
Associated Flora:
guie' bi'chi, papaya dani, guenda bidxu, sabi duni, gula bere' guie, chumaga, yaazi, la'sa bidxiña, ma lu'lu, palo mulato, bidxi toope, bidxi mula', bacuella gui'xhi, batuuba', congo, du'ga dani, papaya gui'xhi, guiichi bizaari, du'ga dani, dxima, incha huevo, guiichi ndani, bidxi toope, bidxi mula', bidxi beenda, gula bere' xiaa, guie' bi'chi guiigu, yaazi, yaga la guitu, guie' bi'chi, chilui', taangu ta beela, pimienta, copal, yaga la guitu, batuuba, yaga la guitu berde, guiichi buu, guie' chaachi, la'sa yu te, colla mani xubi, bacuella gui'xhi, te simarron, yaga ziña, guiichi bixa'