yaga guie' niza

Description

Common Names:
Zapotec
yaga guie' niza
Spanish
cacahuananche, madrecacao
Audio:
Description:
Tree that reaches a height of 10 meters. The flower is a pale pink color and is not aromatic. It is produced in the months of February and March during the dry season. The fruit is a pod that ripens in the months of March and April, also during the dry season. The leaves are used to wrap fresh cheese, giving it a delicious flavor.
Habitat:
Selva baja espinosa. Pastoreo de ganado. Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado.
Associated Flora:
guie' niza, guiichi yaa, yaga ziña, bidxi toope, biibi, yana', biquiiche quichi', yaga la guitu xiña, batuuba', congo, guie' gade, mata buey, yaga bii, sa gue'la, copal, sabi duni, palo mulato, yaga la guiaa, granadiu, biitu xiga, guiichi bixa', sabi guini, guie' niza, bara seda, tau cuuni, guiichi yaa, guiichi xumi, guiichi bii, guie' se', xhaga la, guiichi bidoorre, guie' bi'chi, gula bere', quebra acha, bigupi benda, biquiiche yaase