guiichi biduaa naro'ba

Description

Common Names:
Zapotec
guiichi biduaa naro'ba
Spanish
Audio:
Description:
Tree that reaches a height of 2.5 meters, with a spherical fruit and a white flower. The stems can be used to make pendants for necklaces in the shape of a small cross.
Habitat:
Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado. Selva baja caducifolia. Aprovechamiento de madera.
Associated Flora:
guiichi bidoorre, biitu xiga, xuba' be'za, guiichi ndani, guie' bi'chi, yaazi, sabi guini, xhaga la, guiichi bixa', yaga la guiaa, xcuaana biichi, bacua, bacuella gui'xhi lu yaga, guie' niza, yana', yaga la guitu, batuuba', guiichi biduaa, San Juan, yaazi, piñon, dxima, yaga la guitu xiña, sabi guini, yaga la guiaa, guie' bi'chi, bacua, xhidxiña, guie' xhuuba, xuba' rooba, palo blanco, tau cuuni, fitufiu', guiichi biduaa, yaazi, piñon, dxima, yaga la guitu xiña, sabi guini, yaga la guiaa, guie' bi'chi, bacua, xhidxiña, guie' xhuuba, xuba' rooba, palo blanco, tau cuuni, fitufiu', guiichi biduaa