guie' de ti rratu

Description

Common Names:
Zapotec
guie' de ti rratu
Spanish
amor de un rato
Description:
The Spanish name "amor de un rato" (short-lived love) refers to the fact that the flower opens only for a short time during the morning, closing up again by midday. It is used to refer to at least one species of the genus Portulaca, creeping herbs that produce small, non-aromatic flowers that may be of various colors: yellow, red, cherry, white, orange and fuchsia.
Habitat:
Zona urbana. Domicilio particular. Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado.
Associated Flora:
rosa, guie' daana, papaya, tulipan, jasmin biuxe, guiiña piquin, cruciyo, biadxi, almendra, pericon, ruda, bara bacana', tamarindu, guenda dxiña, guie' stia, noni, roble, noni, palmera, almendra, bui', mangu, ceresa, granada, rosa, parahuita, limon, guie' tiiqui, guie' chaachi, nanchi, bugambilia, sabila, tamarindu, cobanu, yaga ziña, salbarial, roble, tulipan, jasmin, guie' niza, biibi oro, xtuuza niñu, almendra, bara bacana', teresita, bacua, tamarindu, guie' daana, biaahui, rosa, guie' daana, papaya, tulipan, guiiña piquin, cruciyo, biadxi, almendra, pericon, ruda, bara bacana', tamarindu, guenda dxiña, guie' stia, noni, roble, noni, palmera, almendra, bui', mangu, ceresa, granada, rosa, parahuita, limon, guie' tiiqui, guie' chaachi, nanchi, bugambilia, sabila, tamarindu, noni, palmera, almendra, bui', mangu, ceresa, granada, rosa, parahuita, limon, guie' tiiqui, guie' chaachi, nanchi, bugambilia, sabila, tamarindu, guiichi bidu', guenda bidxu, ma lu'lu, dxima, guiichi xahui, chumaga, guiichi yaa, papaya dani, yaga la guitu, copal, tau cuuni, guie' chaachi, bacuella gui'xhi, batuucha, luba' bacuxu'