guiichi bihui

Description

Common Names:
Zapotec
guiichi bihui
Spanish
Audio:
Description:
Scarce herb that reaches a height of 50 centimeters, with yellow flowers and green fruit.
Habitat:
Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado.
Associated Flora:
guiichi belle, guiichi yaa, chumaga, mano de lion, biquiiche, guie' se', fitufiu', luba' xcu'du, pinu, biitu xiga, yana'