guiichi biruba

Description

Common Names:
Zapotec
guiichi biruba
Spanish
abrojo
Description:
Creeping herb that reaches a height of 30 centimeters, with yellow flowers and green and brown fruit.
Habitat:
Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado. Selva baja caducifolia. Carretera.
Associated Flora:
guiichi belle, guiichi yaa, chumaga, mano de lion, biquiiche, guie' se', fitufiu', luba' xcu'du, pinu, biitu xiga, yana', yaga la guitu, chilui', mata buey, biitu xiga, xuba' rooba, cortes, dxima, la'sa yu, chumaga, tau cuuni, guiichi buu, guiichi bateede, copal, ma lu'lu, guie' bi'chi, papaya dani, guenda bidxu, sabi duni, gula bere' guie, chumaga, yaazi, la'sa bidxiña, ma lu'lu, palo mulato, bidxi toope, bidxi mula', bacuella gui'xhi, batuuba', congo, du'ga dani