guixi tini

Description

Common Names:
Zapotec
guixi tini
Spanish
Description:
Herb that reaches a height of 30 - 50 centimeters, with white flowers and green fruit. The herb exudes latex and it is eaten by cattle.
Habitat:
Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado.
Associated Flora:
guie' chaachi, yaga la guiaa, mata buey, guiichi dxiña, yaga la guitu xiña, pimienta, chilui', granadiu, mata buey, guie' gade, bidxi toope, piñon, yaazi, yana', guiichi ndani, xuba' be'za, guiichi bizaari, luba' golondrina, luba' beella quii, copal, sa gue'la, guiichi bidu', ñee bidxiña