luba' chorisu

Description

Common Names:
Zapotec
luba' chorisu
Spanish
Description:
Scarce woody vine with yellow flowers and green fruit.
Habitat:
Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado.
Associated Flora:
yaga la guitu, papaya gui'xhi, batuucha, guiichi ndana, copal, yaga la guitu, tau cuuni, yaazi, guiichi bidoorre, biibi, guiichi bidu', guie' se', chumaga, yaga la guiaa, sa gue'la, mata buey, chubi', yaga bidxi toope', bidxi mula', guiichi laya bi'cu, luba' begu, guiichi dxita