luba' xcu'du

Description

Common Names:
Zapotec
luba' xcu'du
Spanish
manto
Description:
Herbaceous vine with flowers that are blue or white with purple tips. The fruit is green or greenish-yellow. The leaves are used as fodder for cattle. The bulbs - similar to sweet potatoes - used to be eaten.
Habitat:
Selva baja caducifolia. A orilla de cultivo. Selva baja caducifolia. Uso ganadero. Selva baja caducifolia. Camino viejo del arrollo. Selva baja caducifolia. Aprovechamiento de madera. Selva baja caducifolia. Aprovechamiento de madera y pastoreo de ganado. Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado y aprovechamiento de madera. Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado.
Associated Flora:
yaga bii, chumaga, fitufiu', gula bere', guiichi bupu, yaga xiñá, biruba guiiña, xhaga la, yaga biibi, guiichi bidu', yaga la guitu, piñon, mata buey, guie' gade, guie' chaachi, bidxi, yana', guie' niza, tule, xhaga la, chumaga, guiichi yaa, xuba' rooba, yaga la guitu xiña, pimienta, gula bere' xiaa, te simarron, papaya dani, gula bere' guie, guiichi dxita, tau cuuni, cortes, mata buey, guiichi bidu', luba' jicama, yaazi, dxima, bidxi toope, ma lu'lu, guie' se', guie' bi'chi, gula bere' xiaa, bidxi mula', guenda dxiña, zapotiu, congo, yaga la guitu, guiichi bidu', maguey, bidxi toope, guie' bi'chi, bacua, yaga la guiaa, sedru blancu, copal, sabi duni, guie' biri, guiichi xahui, yaga la guitu xiña, guiichi bidu', bidxi mula', yaazi, guiichi ndani, bidxi toope, tau cuuni, guiichi laya bi'cu, yaga la guitu, ma lu'lu, papaya dani, luba' bacuxu' quichi', dxima, du'ga dani, bacua, congo, chubi', sapotiu, yaga la guie, guie' bi'chi guiigu, bacua, yaga la guitu, guie' chaachi, guie' daana, tau cuuni yaase, tau cuuni dani, la xhadxi

Legend

Endangered
Protected
Non-native
Endemic to Mexico
Endemic to Oaxaca