nanchi lula'

Description

Common Names:
Zapotec
nanchi lula'
Spanish
capulín, nanche, tejocote
Description:
Tree that reaches a height of 8 meters, with white and pale pink flowers and edible red fruit.
Habitat:
Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado.
Associated Flora:
papaya dani, dxima, bacua quichi', ma lu'lu, bidxi toope, yaga la guitu, guiichi laya bi'cu, guenda bidxu, guie' se', guiichi bizaari, xcuaana guiu, yaazi, batuucha, bidxi toope, dxima yuxi, luba' beella quii, maguey, guiichi bidu', bioongo dani, batuucha, incha huevo, bacuella gui'xhi, yaazi, la'sa bidxiña, bidxi mula', congo, ma lu'lu, guie' chaachi, dxima, bidxi beenda, yaga la guitu xiña, bichiisa, nanchi lula'