xcuaana guiyu

Description

Common Names:
Zapotec
xcuaana guiyu
Spanish
Audio:
Description:
Abundant shrub that reaches a height of 1.5 meters, with white flowers and fruit that is red when ripe.
Habitat:
Selva baja espinosa. Se quemó hace 3 años y pastoreo de ganado. Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado.
Associated Flora:
guiichi bidu', prisilana', chumaga, guiichi ndani, xhaga la, sabi duni, guiichi yaa, cortes, biibi, dxima, tau cuuni, biaahui do', du'ga, yaazi, chubi', congo, guie' daana, papaya dani, sapotiu, dxima, guie' chaachi, bidxi toope, dxima yuxi, yaga la guitu, guie' se', incha huevo, batuuba'