yaga bacua'

Description

Common Names:
Zapotec
yaga bacua'
Spanish
Audio:
Description:
Tree with a dark bark that reaches a height of 8 meters, with yellow flowers and green fruit. The nectar of the flower is edible. The tree produces latex and both the flowers and the latex are believed to have curative properties to treat a skin condition known as gui'dxu yaa and to disinfect wounds with pus.
Habitat:
Selva baja caducifolia. Potreros de ganado. Selva baja caducifolia. Anteriormente se pastoreaba ganado. Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado.
Associated Flora:
yana', yaga bii, guiichi yaa, xhaga la, copachil, bara seda xiñá', guie' se', yaga xuga, guiichi bihui, sabi guini, guie' niza, chumaga, cumbriu, luba', guiichi gu, bacua, guie' xhuuba, piñon, guiichi xahui, cortes, chumaga, bitiaa gui'xhi, luba' guie' quichi', tau cuuni, guiichi bidu', guenda dxiña, guiichi ndani, guie' niza, guiichi laya bi'cu, guiichi ndani, gula bere', papaya dani, guiichi bidu', sabi duni, yaazi, granadiu, guiichi bizaari, luba', du'ga dani, dxima yuxi, yaga la guitu, bacuella gui'xhi, guie' bi'chi, guie' se'