yaga biaa gueta

Description

Common Names:
Zapotec
yaga biaa gueta
Spanish
Description:
Scarce cactus with a tree-like habit that reaches a height of 1.5 meters, with orange flowers and green fruit. The leaves are similar to those of the nopal, but this species is not eaten.
Habitat:
Selva baja caducifolia. Anteriormente se pastoreaba ganado.
Associated Flora:
cumbriu, luba', guiichi gu, bacua, guie' xhuuba, piñon, guiichi xahui, cortes, chumaga, bitiaa gui'xhi, luba' guie' quichi', tau cuuni, guiichi bidu', guenda dxiña, guiichi ndani, guie' niza, guiichi laya bi'cu