yaga bioongo dani

Description

Common Names:
Zapotec
yaga bioongo dani
Spanish
Audio:
Description:
Tree similar to the ceiba, but found in the hills.
Habitat:
Selva baja caducifolia. Aprovechamiento de madera y pastoreo de ganado.
Associated Flora:
bichiisa, guiichi xahui, sedru, bioongo dani, guie' chaachi, yaga la guiaa, yaazi, yaga la guitu, flor del campo, papaya dani, palo blanco, tau cuuni yaase, bidxi mula', bidxi toope, guiichi biduaa, cumbriu, bui' dani, ma lu'lu, guie' bi'chi