yaga dxima yuxi

Description

Common Names:
Zapotec
yaga dxima yuxi
Spanish
Description:
Leafy tree that reaches a height of 8 meters, with green fruit that ripens to dark red. The name refers to the bark, described as having a sandy texture. The wood is not very resistant, so is not used for any particular purpose.
Habitat:
Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado.
Associated Flora:
yaga la guitu, yaazi, la xhadxi, yaga la guiaa, guie' chaachi, bidxi toope, guiichi ndani, guiichi bidu', guie' gade, chubi', guie' se' nalase', papaya dani, bidxi toope, gula bere' xiaa, nanchi lula', bacua, batuucha, yaga la guitu, guie' chaachi, ma lu'lu, chubi', bacuella gui'xhi, maguey, badana, guie' guchi, guenda bidxu