yaga la' guie

Description

Common Names:
Zapotec
yaga la' guie
Spanish
Description:
Scarce tree that reaches a height of 10 meters and resembles the tree known as yaga la guiaa. The fruit is green and the wood is also described as green.
Habitat:
Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado.
Associated Flora:
guie' bi'chi, guie' chaachi, yaga ziña, tau cuuni, luba' begu, guiichi gu, pimienta, yaga la guitu xiña, sabi guini, luba' beella quii, guie' gade, guiichi ndani, guixi donda, copal, bidxi mula', bidxi toope, guiichi belle, ma lu'lu