Guca nazaaca, bidxiña ti gunibia’lu’ dxiiña’ cubi cayuni Lidxibandaga Yoo guixido’ Guendahuala’dxi’ nuu lu Nezabiaani’ xti’ Yoobeedxe’ Smithsonian. Lu xilatedi’ zadxe’lu’ xtiidxa’ guixidó’, guendabiaani’ ne diidxa’huala’dxi’ xti’ ti be’za’ guixidó’ bibii ni cayapa Lidxibandaga Guendahuala’dxi’ xti’ Estados Unidos ni nuu ndaani’ Lidxibandaga Guendahuala’dxi’ xti’ Diidxa’ Guendanaca. Gudie ra cá ca gui’chi’bandá’ ti ganda gu’yu’ ca be’za’ xti yagabiní.