Xtiidxa’ be’za’ yagabiní xti’ Guidxibi

Gui’chi’ diidxa’ banda’di’ cului’ni’ ti dxiiña’ ni gucane ca yaga nuu neza ca layu dxaaga Guidxi Rialle Bi, Guidxi Guie’, Lula’. Lu dxiiña’di’ zeeda lá ne xquenda ca yaga nuu lu ca xilatedi’. Ca diidxa’ zeeda lu gui’chi’di’ bidopacani ndaani’ Guidxi Rialle Bi lu ti dxiiña’ lá Documentación léxico-botánica en La Ventosa ni biyubi guindisa lá ca yaga ni má caniti ne zaqueca ca guendabiaani’ napa binni xticani. Dxiiña’di’ bizuluni lu beeu natibita xti iza 2013 ne biluxeni laaca lu beeudi’ lu iza 2015. Lu ca dxidi’ bidopa lá ca yaga ne biá ca xtiidxani, ne zaqueca gutachaahuicani ti ganda guiquiiñe guidxicani. Ndi’ nga ti dxiiña’ ndahui xti’ ti dxiiña’ má naro’ba’ ra zeeda bia 1,300 lá yaga ne ca xpandagani, nagasi deru’ ma bidxela bia’ 324 lácani, cayaadxaru’ guidxela xcaadxini. Lade 324 di’ nuu 288 napa lá lu diidxazá ne zaqueca gu’ta’ xtiidxacani lu diidxaxtia ne inglés. Xtale ca yagadi’ bidopacani lu ti guiiba’ nadipa’, ra biree bia’ 2000 gui’chi’ bandá’ naya’ni’. Ne zaqueca bidopa ca diidxa’ xtini’ lade binni runibia’ lá ca yaga, ne nanna xtiidxacani, bia’si 200 ridxi biasa ne biaapa’. Pa tu gacala’dxi’ gunibia’cani zanda guyubicani lu neza biaani’di’: www.naturalhistory.si.edu/neho/laventosa, ndi’ nga ti neza bixhale’ cani bi’ni’ dxiiña’di’, ti gunibia’ guidxicani ne ganna xi cayaca.

Gui’chi’ diidxa’ bandá’di’ gutachaahuini ti guiquiiñe’ ca ba’du’ caziidini ne tu gacala’dxi’ gusisaca diidxazá’, cadi guinitidi’ni, ne zaqueca tu gacala’dxi’ gunibia’ guendabiaani’ xti xquidxi ti guixale’ xpiaani’ ne ganaxhii ni napa.

Diidxazá da’gu’ lisaa ne ti be’za’ diidxa’ napa bia’ 1,500 iza lu guendabiaani’. Nuu bia’ 100,000 binni rini’ni. Xisi la, lade gandenechupa guidxi ra rini’cabe diidxazá, nuu gandeni ma cadi cani’ ca xcuidini.* Xi cani’ diidxa’di’, náni má caniti diidxazá ne cayaana nisi diidxaxtia casi tobi lucha diidxa’. Zaqueca cahuinni nabé cayunina binni guidxilayu, nabé cusinguayacabe xilatedi’, ra cusipampacabe ca layudi’ laaca cunduuxecabe ca guendabiaani’ napa binni xti ca guixi, ca yaga, ca luba’, ca bidxí ne biraru’ ni nabani nuu ndaani’ gui’xhi’. Ca gui’chi’ diidxa’ bandá’di’ cuyubicani gucuaanicani xquendabiaani’ binni huayala ne ma xquendabiaani’ ca ni nahuiini’ ti laaca laaca gutopaca’ xtiidxa’ xquendanabani ca yaga ne ca binni lidxica’ ne zaca gutaleca’ lu guendabiaani’, zacatisi zanda guibaninu casi ti guendabiaani’ biale ma’ xadxi neza ca layudi’

Ca gui’chi’ diidxa’ bandá’di’ gucacani ne chupa lu. Neza luni zeeda lá ca yagaca lu diidxazá, latin ne diidxaxtia, ne néni ti diidxa’ ra cului’ni xi naca ca yagaca ne ti diidxa’ ra cului’ni ca guendabiaani napa binni xticani. Zaqueca néni ti gui’chi’ bandá’ ra cá guie’, ra cá ti xcá, ti zaca laaca binni gunibia’cani. Neza decheni zeeda ti gui’chi’ bandá’ xti ca xpandagani, cani bidopa ne biaapa ra lidxi bandaga ni rabicabe lu diidxaxtia herbario. Ca yaga ni má zixie’ ne ca yaga huala’dxi’ napaca’ ti guendaratachaahui’ má nadá.

Rari’ naquiiñe’ guiete ti diidxa’ lá ca yagadi’ ne ca guendabiaani’ xtini bidopacani lade binni Guidxi Rialle Bi, nganga runi zandaca gacacani gadxe ne cadi gacacani tobisi ne ca lá ne ca guendabiaani’ nuu lade xcaadxi guidxi zá. Zaqueca, naquiiñe’ guiete xti diidxa’ risaca, ca xcuana’ ni rabicabe remediu zeeda rari’ cadi naquiiñedi’ sá nanda binnicani, gucuácani rari’ la ti zaca bidxelacani, gui’chi’ diidxa’ bandá’di’ cadi cuyubi gusianda binni ni cuyubini nga gucuaani’ni ladxidó’ binni ti guisaca diidxazá.

Ne nuuru’ xti diidxa’, diidxazá ne diidxaxtia cadi tobisi laaca, nganga runi lu diidxa’ ni cului’ xi naca ca yaga gadxe gadxecani, ne biquiiñedu ti diidxazá ni rini’ binni, casi rini’ binni yanna ti ganda gu’nda’ guidubi guidxi dxiiña’di’.

Ne pa rari’ cayete panda yaga nuu, pa xtaleni, pa ma’ zixie’ni la, ti zaca bidxelani neza ca layu xti Guidxi Rialle Bi, diidxa’di’ cadi cani’ni’ pa lu guidubi yubé Guizii nuu xtale o huaxie’ yaga.

PDF xti Guie' gui'xhi stinu Guidxi Rialle Bi: Infografias Ligero.pdf

PDF xti Cuaderno de Lectoescritura del Zapoteco del Istmo: Cuaderno_Final.pdf

* Marcial Cerqueda, Vicente. 2014 ms. Plan de acción para el impulso de la lengua zapoteca en el Programa de Gobierno Municipal 2014-2016.